مدارک لازم جهت تائید قرارداد مجری در نظام مهندسی استان تهران:

۱٫قرارداد پیمان مدیریت (واحد کپی طبقه منفی دو نظام مهندسی استان تهران)

۲٫شرایط عمومی قرارداد(واحد کپی نظام مهندسی استان تهران)

۳٫جدول زمان بندی(واحد کپی نظام مهندسی استان تهران)

۴٫تعهد مالک و مجری محضری شده(واحد کپی نظام مهندسی استان تهران)

۵٫فرم خود اظهاری(واحد کپی نظام مهندسی استان تهران)

۶٫شرایط خصوصی قرارداد

۷٫اصل پروانه مهندس مجری

چارچوب قرارداد مجری
این قراداد فیما بین ……………. به عنوان مالک/سرمایه گذار به شماره ملی ………………. و آدرس قانونی (آدرس جواز) از یک طرف و آقا/خانم مهندس ……………… به شماره ملی …………….. و آدرس ( آدرس پشت پروانه) از طرف دیگر به عنوان مجری صاحب صلاحیت مندرج در پروانه.
ماده۱: موضوع قرارداد
عبارتست از مدیریت بر اجرای پروژه ساختمانی به شماره پرونده شهرداری …………………. و پلاک ثبتی …………….. و آدرس (آدرس جواز) که توسط مجری ذیصلاح انجام خواهد گرفت.
تبصره: مالک می تواند قرارداد با پیمانکاران جزء را شخصاً امضاء نموده و مصالح مصرفی را نیز شخصاً خریداری نماید ولی موظف است تهیه مصالح و انتخاب پیمانکاران جزء را به تایید کتبی مجری صاحب صلاحیت برساند.
ماده۲: مدت قرارداد
از تاریخ ………… لغایت ……………… به مدت یکسال شمسی می باشد که پس از پایان این مدت، قرارداد خاتمه یافته تلقی می شود و می بایستی صورتجلسه خاتمه قرارداد امضاء گردد و یا در صورت توافق طرفین، قرارداد تمدید گردد.
ماده۳: مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد برای مدت درج شده در ماده ۲ برابر مبلغ مقطوع …………….. ریال می باشدکه همزمان با امضای قرارداد طی ……………….. به مجری صاحب صلاحیت از طرف مالک پرداخت می گردد.
ماده۴: شرایط فسخ قرارداد:
چنانچه هریک از شرایط زیر برقرارداد حاکم شود قرارداد منفسخ گردیده و هر یک از طرفین قرارداد می تواند با ذکر موجبات فسخ قرارداد به طور کتبی به طرف دیگر، فسخ قرارداد را ابلاغ نماید.
۱٫ چنانچه مالک/سرمایه گذار از پیمانکاران فاقد صلاحیت جهت اجرای عملیات اجرایی پروژه استفاده نماید و صلاحیت پیمانکاران مورد تایید مجری صاحب صلاحیت نباشد.
۲٫ مالک/سرمایه گذار مصالح فاقد استاندارد و بی کیفیت را جهت اجرای ساختمان خریداری نماید.
۳٫ پیمانکاران جزء برخلاف مدیریت و اعلامات کتبی مجری صاحب صلاحیت عملیات اجرایی را مطابق با مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و مشخصات فنی و اجرایی و نقشه های مصوب اجرا نماید.
ماده۵: شرایط پس از فسخ قرارداد
چنانچه مجری صاحب صلاحیت حق الزحمه یک سال خود را به طور یکجا در ابتدای قرارداد اخذ نموده باشد و سپس بر اساس ماده ۴ موجبات فسخ قرارداد حاکم شودو به تقاضای مجری ذیصلاح فسخ قرارداد اعلام گردد مجری موظف است مانده حق الزحمه خود را به تناسب مدت زمان سپری شده از قرارداد محاسبه نموده و اضافه مبلغ دریافتی را به مالک مسترد نماید. مالک نیز موظف است همزمان با دریافت مبلغ فوق صورتجلسه خاتمه قرارداد را امضاء نماید.
تبصره: چنانچه مجری ذیصلاح پس از اعلام فسخ قرارداد ، از استرداد حق الزحمه باقی مانده قرارداد استنکاف نمود مالک حق داردبا مراجعه به مراجع قضائی مبلغ فوق را برای باقی مانده مدت قرارداد دریافت نماید که عدم استرداد وجه باقی مانده تاثیری بر فسخ قرارداد نخواهد داشت.

منبع: سایت آقای مجری

از انتشار مطالب و فایلهای این سایت با ذکر منبع استقبال میکنیم